ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

NAVODILA

NAVODILA ZA UPORABO

Opis vsebine instrumenta
Pričujoči dokument opisuje glavno vsebino zbirke orodij (t. i. toolbox), tj. delovna področja in gradivo za spodbujanje participacije, in nekaj praktičnih nasvetov, kako jih brati in si jih razlagati.

Izvor, smisel in značilnosti štirih delovnih področij
Delovna področja predstavljajo tematska in pojmovna področja, ki so ustrezno povezana v okviru koncepta participacije. Vsako področje se osredotoča na določen vidik koncepta participacije, ki je prav iz tega razloga sam po sebi povezan z delovnimi področji, se z njimi ujema in, pri nekaterih vidikih in primerih, prekriva. Štiri delovna področja smo razvili v okviru projekta EQUAP z namenom, da bi kar najbolj podrobno predstavili pojav participacije pri storitvah otroškega varstva.

Specifična oblika tega koncepta v štirih delovnih področjih seveda ni veljavna v absolutnem smislu. Na splošno lahko rečemo, da je bil projekt EQUAP osnovan na tej specifični obliki koncepta participacije, štiri delovna področja pa so usmerjala delo (pred fazo opazovanja in nato med preizkušanjem) vzgojiteljev skozi proces senčenja, kar bo prikazano v uvodu toolboxa.
Prikaz koncepta participacije na štirih delovnih področjih smo določili, zamejili, uskladili ter ga delili s člani partnerstva, ki so sodelovali pri projektu in pomagali pripraviti toolbox, ki ga lahko vidite na naslednji sliki:

Koncept participacije smo razdelili na dve področji:

  1. participacija družin (pri vzgojno izobraževalnih aktivnostih);
  2. participacija skupnosti (pri vzgojno izobraževalnih aktivnostih).

Koncept družinske participacije temelji oz. je razdeljen na tri delovna področja, katerih pomen izražata njihov naslov in podnaslov:

  • Spoznavanje družinespoznavanje in spoštovanje družin in skupnosti;
  • Komunikacija z družinorahločutna, spoštljiva in vzajemna komunikacija z družinami;
  • Odločanje in ukrepanje skupaj z družinopartnerski odnos in porazdelitev odgovornosti pri odločanju.

Koncept participacije skupnosti smo razdelili na dve delovni področji:

  • Spoznavanje družine – spoznavanje in spoštovanje družin in skupnosti;
  • Sodelovanje s skupnostjo – deljenje odgovornosti za vzgojo s skupnostjo.

Delovno področje 1 – Spoznavanje družine zajema tako koncept participacije družine kot tudi participacije skupnosti.
Vsako področje je opredeljeno s sklopom kazalnikov.

Omenjeni kazalci so bili zasnovani kot konkretne aktivnosti, ki so jih izvajale delovne skupine.
To pomeni, da so kazalci predstavljali operativne primere koncepta, ki daje ime delovnim področjem. Ta koncept izražata naslov in podnaslov.
Poleg tega so delovna področja na kratko opisana in predstavljajo bibliografijo teme, ki vsebuje ključne dele v obliki povzetka.
V vsakem gradivu v okviru štirih delovnih področij je navedenih nekaj primerov praks s področja participacije – vključno s tistimi, ki so bile testirane v okviru projekta – povezanih z določenim delovnim področjem.
Ti primeri so navedeni v tabelah, pri katerih »vir« pomeni, da je bila določena aktivnost izvedena in že znana v navedenem kraju in »testirana« oz. sprejeta v drugem.

PRIMERI PRAKS

Vsako gradivo s primerom prakse je razdeljeno na tri dele:

  1. Naslovnica s »pregledom« prakse: vključuje vir (ustanova, v kateri bila aktivnost izvedena, in ustanova, v kateri je bila testirana), delovno področje, predvideno trajanje izvedbe, glavna ciljna skupina.
  2. Opis aktivnosti: opis vključuje diagram z opisom izvedbenih faz; v besedilu so navedeni ključni vidiki aktivnosti.
  3. Razvojni potencial (na zadnji strani): dva sklopa vprašanj, ki sta namenjena spodbujanju razmisleka strokovnih delavcev v predšolski vzgoji in izobraževanju o tem, kako izboljšati storitev in aktivnost.

ELEMENTI, KI JIH VSEBUJE OPIS AKTIVNOSTI

Partnerji