ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Samverkanskommittén

 Aktivitetens allmänna målsättningar

Involvera förskolans föräldrar, lärare, operatörer och pedagogiska samordnare i utformningen och planeringen av Familjecentrets
aktiviteter:

 • Samla information om behov, önskemål, övertygelser, frågor
  och förslag från familjer och barn mellan 0-10 år som bor i området.
 • Främja föräldrarnas och lärarnas samverkan i beslutsprocessen. Föräldrarna är inte längre endast sedda som personer som nyttjar tjänsterna utan de blir en viktig komponent i projektet.
 • Planera och främja aktiviteter enligt föräldrarnas behov.

 Beskrivning av aktiviteten

Aktiviteten av uppdelad i fyra olika steg:

 1. Inrättande av Samverkanskommittén och fastställande av dess medlemmar.
 2. Start av kommitténs aktiviteter. Kommitténs uppgift är att programmera och utforma Familjecentrets aktiviteter.
 3. Utvärdering och kontroll av de program som utarbetats av kommittén och som erbjuds familjerna.
 4. Utvärdering mellan kommitténs medlemmar av arbetsgruppens process.

För närvarande är kommittén sammanställd av:

 • 4/5 föräldrar som har deltagit i olika projekt som organiserats av Familjecentret (Stork-grupper, möten, arbetsgrupper och föräldrar-barn aktiviteter, självhjälpsgrupper osv.). Man väljer föräldrar som vill delta och som ställer upp frivilligt. De har dock inte ombudsstatus.
 • 2/3 föräldrar som inte deltar i Familjecentrets aktiviteter men som har barn i förskolan eller grundskolan i området (en av dem bör även vara medlem i ett föräldraråd och deltar som representant för samhället).
 • 4 förskollärare.
 • 2 pedagogiska samordnare från förskoleverksamheten.
 • 2/3 personer från Familjecentrets personal som representerar de olika områdena som Familjecentret jobbar med.

Föräldrar ska informeras att de kan samverka i denna kommitté och får information av Familjecentrets personal och förskollärarna. Alla föräldrar kan välja att delta så länge de anser att det är intressant och till nytta för dem.Kommittén har en “öppen” struktur, dvs. att den alltid är öppen till att ta emot nya medlemmar.
Det är viktigt att påpeka att föräldrarna som deltar gör det frivilligt och att de inte representerar någon specifik grupp eller förskola/verksamhet. Deras åsikter lyssnas på eftersom de deltar som föräldrar till barn av olika åldrar (från nyfödda till 10 år gamla barn).

Kommittén har möte 4/6 gånger per år. Den planerar och programmerar aktiviteter som organiseras av Familjecentret för både barn och föräldrar och endast för föräldrar. De föräldrar som är medlemmar i kommittén diskuterar sina synpunkter med centrets personal och lärarna och tillsammans bedömer de vilka förslag som skall erbjudas familjerna i området.

 Anmärkningar

(frågeställningar som man bör ta hänsyn till när man genomför aktiviteten)

Det är viktigt att genast informera föräldrar om möjligheter och begränsningar. Familjecentret är en del av Forlì kommuns verksamhet och måste därför hålla sig till de riktlinjer och inom de gränser som den lokala myndigheten har beslutat. När operatörerna är med i denna samverkande planering bör de vara villiga att lyssna till föräldrarnas röster både under planeringsfasen och under utvärderingsfasen.

 Lärarens roll

Lärarna och Familjecentrets operatörer som deltar i kommittén bidrar med sina specifika åsikter. De är privilegierade observatörer av barnens och familjernas behov. De observerar förhållandena och uppmärksammar tvivel, frågor, förslag, önskemål, osv.
Lärarna och Familjecentrets operatörer är även ansvariga för att säkerställa att kommittén respekterar de av myndigheterna utsatta begränsningar och riktlinjer.

Familjens roll

Föräldrarna som är delaktiga i kommittén är aktiva medlemmar i detta sätt att planera. De är berörda parter i aktiviteterna och tjänsterna som Familjecentret erbjuder och de lär känna och träffar andra föräldrar med vilka de kan
diskutera tvivel,
behov och svårigheter.

 Mervärde för barnet och föräldrarna

Kommitténs mål är att erbjuda aktiviteter och tjänster som ligger mer i linje  med brukarnas behov, men även ge möjlighet att öka kunskapen om förskoleverksamheterna och utveckla nya förslag till barnens utbildning och bättre livskvalitet.

Nödvändigt material

Man sammankallar mötena genom att skicka e-postbrev och träffas i ett rum i Familjecentret där man sitter med stolar placerade i en cirkel.

Ledfrågor för reflektion om hur man kan genomföra en generell förbättring av verksamheten

 • Svarade aktiviteten på de behov som låg till grunden för att den genomfördes?
 • På vilket sätt förbättrade aktiviteten föräldrarnas samverkan?
 • På vilket sätt bidrog aktiviteten till vår yrkesutveckling som team?
 • Hur påverkade aktiviteten utvecklingen av ett förtroendeförhållande mellan förskolan och föräldrarna?

Partners