ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Plantering

 Aktivitetens allmänna målsättningar

 • Skapa partnerskap mellan förskolan och familjen.
 • Öka familjernas samverkan i förskoleverksamheten.
 • Främja aktiviteter i verksamheten som familjerna bjuds in att delta i.
 • Främja föräldrarnas och andra familjemedlemmars engagemang och samverkan i barnens omsorg och kunskapsinhämtning.
 • Främja tillfällen under vilka familjerna kan lära känna varandra och ge varandra stöd.
 • Skapa tillfällen under vilka andra invånare i samhället kan involveras och delta i förskolans verksamhet och aktiviteter.
 • Främja aktiviteter i vilka man alltid respekterar naturen.
 • Vara medveten om att barnen är en komponent av samhället och att just samhället spelar en nyckelroll i barnens erfarenheter.

 Beskrivning av aktiviteten

 1. Be varje barn att ta med sig en blomkruka i lera till förskolan.
 2. Den första aktiviteten som går ut på att måla blomkrukan gör barnen tillsammans med lärarna.
 3. Efter några dagar bjuds föräldrarna in att tillsammans med sina barn plantera ett blomfrö eller kryddfrö i barnets kruka.
 4. På varje kruka sätts en namnlapp.
 5. Varje barn ansvarar för att krukan (fröet) tas om hand. Detta görs naturligtvis tillsammans med läraren. Vid slutet av skolåret tar barnet hem krukan.

 Anmärkningar

(frågeställningar som man bör ta hänsyn till när man genomför aktiviteten)

Istället för en kruka kan denna aktivitet genomföras utomhus i förskolans trädgård, eller om förskolan har det, direkt i grönsaks/blomlandet). Kom ihåg att vissa föräldrar kan ha svårt att komma ifrån jobbet och därför kanske inte kan delta i denna aktivitet, om den genomförs på arbetstid.

 Lärarens roll

 • Bjud in föräldrarna och uppmuntra dem att delta i aktiviteten.
 • Främja en välkomnande och inbjudande miljö för aktivitetens genomförande.
 • Samarbeta med föräldrarna under aktiviteten.
 • Ge råd till barnen och hjälp dem med att sköta om växten.

Familjens roll

Föräldrarna bör aktivt delta och visa intresse i att utveckla denna aktivitet. Ansvaret för dekoreringen av krukan ligger hos barnen och lärarna. Det är även de som bestämmer vilken växt som ska planteras.

 Mervärde för barnet och föräldrarna

 • Ökad medvetenhet om kultur, miljö och konst.

Nödvändigt material

 • Blomkrukor i lera, jord, olika slags frön, kartong, färg, eller pennor och lim.

Ledfrågor för reflektion om hur man kan genomföra en generell förbättring av verksamheten

 • Har föräldrarna möjlighet att vara närvarande i förskolan och delta i så många aktiviteter?

Partners