ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Medlaren tillbringar helgerna med familjerna

 Aktivitetens allmänna målsättningar

 • Öka föräldrarnas medvetenhet om de avsikter som ligger till grunden för att man använder en ”medlarfigur” i förskolans utbildningsstrategi.
 • Dela erfarenheter med föräldrarna om de lekar som barnen vanligtvis leker i förskolan, och utveckla och berika dessa lekar med föräldrarnas egna bidrag.
 • Uppmuntra utbyte med förskolan med syfte att öka kunskapen om varandra, tillit och uppbyggandet av en samverkande utbildningskultur.

 Beskrivning av aktiviteten

Denna aktivitet införs i förskolans pedagogiska verksamhet för att främja kommunikation mellan barn och vuxna, hjälpa barnen att samverka på ett aktivt och kontrollerat sätt i rutinerna och/eller aktiviteterna, stödja minnet av det enskilda barnets erfarenheter, gruppens erfarenheter och känslan av att tillhöra.
I allmänhet främjar användningen av dessa typer av metoder dessutom en slags förmedlande inlärning, utan att man behöver använda sig av de vuxnas handlingar. “Medlaren” (mjukisdjur/gosefigur, el. dyl.) är ett av dessa verktyg. Den kan t.ex. ta på sig rollen av en huvudperson i en bok eller en fantasifigur som barnen tillsammans hittat på.

Denna medlare kan genom lärarnas ord göra sin röst hörd och kan användas för att, genom olika berättelser, introducera och leda didaktiska aktiviteter som förskolan erbjuder barnen. Denna medlande figur kan även starta de olika rutinmoment som förskolans dag är uppbyggd runt.
Den kan användas för att “presentera” de olika barnen som ska leda dagens skilda aktiviteter. Medlaren kan t.ex. “organisera” sångstunden genom att den väljer det barn som ska välja sången. Den kan användas för att underlätta för lärarna när man måste dela upp barn i mindre grupper för olika aktiviteter som man ska genomföra en viss dag.

Medlaren blir en vän och förmedlare som alltid finns under dagens olika moment. Den är huvudpersonen i en konstant berikande och gemensam erfarenhet som skapas av den barngrupp som upplever dagens händelser tillsammans med honom/henne.

På detta sätt kan medlaren vara ett “organiseringsverktyg” då den hjälper till att just organisera lekmomenten och händelserna. Den blir en “förmedlare” i relationen mellan vuxna och barn.
Medlaren är också ett “berättarverktyg” eftersom den av gruppen får en rad roller och man hänvisar till den gemensamt, vilket bidrar till att skapa en gemensam känsla av att tillhöra och på så sätt konsoliderar gruppens identitet. Medlaren främjar också dialog. I denna aktivitet använder man “förmedlaren” inte bara som beskrivet ovan, men låter barnen ta med honom hem, till föräldrarna, så som beskrivs nedan.

Familjerna ombeds att boka helgen då medlaren får följa med barnet hem, efter att ha tagit hänsyn till eventuell påverkan som besöket kan ha på hemmiljön. Man gör en lista med möjliga datum som föräldrarna får välja mellan. Familjen får ha medlaren hemma under helgen och barnet får fritt leka med den om han/hon vill. Föräldrarna ombeds att dokumentera lek och erfarenheter som äger rum under helgen med fotografier och skrivna texter. På måndag morgon tas medlaren tillbaka till förskolan och bilderna och texterna samlas i ett speciellt album som barnen får titta i för att kunna återuppleva erfarenheten. Under samlingen på morgonen kan läraren be barnet som hade medlaren hemma under helgen att berätta vad de gjorde tillsammans.

 Anmärkningar

(frågeställningar som man bör ta hänsyn till när man genomför aktiviteten)

Denna aktivitet kräver en medlare, dvs. en gestalt som har en organiseringsroll i en grupp. Man måste ta hänsyn till eventuella effekter som medlaren skulle kunna ha på familjens situation, speciellt om denna figur kan uppfattas som en “inkräktare” i familjen av barnet eller ett syskon. Speciellt under morgonsamlingen måste man ta hänsyn till barn vars föräldrar inte vill att medlaren ska följa med hem och de situationer som kan skapas i dessa fall.

 Lärarens roll

 • Lärarna ansvarar för att:
 • Introducera medlaren som “instrument” för organisationen av dagen.
 • Föreslå att medlaren får komma med hem (under en helg) om barnen vill.
 • Förbereda en anslagstavla för att lätt kunna organisera initiativet och säkerställa att alla kan ta del av det roliga.
 • Lyssna och hjälpa barnet att berätta historien som barnet vill få fram efter det han/hon har upplevt med medlaren under helgen-
 • Uppmuntra barnet att dela med sig av denna händelse.

Familjens roll

Familjen har till uppgift att delta i “leken” och vara öppen till förslaget att vara värd för medlaren och dokumentera erfarenheten.

 Mervärde för barnet och föräldrarna

Två miljöer, hemmet och förskolan, som på detta sätt knyts till varandra och kommer varandra närmare tack vare ett enkelt objekt som samlar historier och erfarenheter från båda omgivningar. Denna aktivitet ökar kunskapen om varandra, konsoliderar relationerna och ökar tilliten.

Nödvändigt material

“Medlare”, som t.ex. ett mjukisdjur, och ett album man kan samla fotografierna och tankarna i som föräldrarna bidrar med.

Ledfrågor för reflektion om hur man kan genomföra en generell förbättring av verksamheten

 • Svarade aktiviteten på de behov som låg till grunden för att den genomfördes?
 • På vilket sätt förbättrade aktiviteten föräldrarnas samverkan?
 • På vilket sätt bidrog aktiviteten till vår yrkesutveckling som team?
 • Hur påverkade aktiviteten utvecklingen av ett förtroendeförhållande mellan förskolan och föräldrarna?

Partners