ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Lediga timmar

 Aktivitetens allmänna målsättningar

 • Göra så att föräldrarna lär känna varandra bättre genom att bjuda in dem att tillbringa mer tid med sina barn och deras vänner i förskolans miljö.
 • Främja aktiviteter inom verksamheten som familjerna får delta i.
 • Inkludera och respektera familjernas specifika mål, deras behov och kulturella aktiviteter. -Genom ömsesidig överenskommelse kan rutiner anpassas till att tillåta kontinuitet mellan skola och familj.
 • Garantera alla familjers rätt att vara delaktiga i beslutsprocessen om den verksamhet som erbjuds för deras barns utveckling, inlärning och välmående.
 • Främja och stärka föräldraskapsaktiviteter genom att erbjuda stöd och vid behov även föräldraskapsutbildning.
 • Främja föräldrarnas och andra familjemedlemmars samverkan och engagemang i barnens omsorg och kunskapsinhämtning.
 • Skapa tillfällen för samhällets medborgare att involveras och vara delaktiga i förskoleverksamheterna.
 • Öka medvetenheten om att alla aktiviteter som organiseras med denna metod har som mål att främja barnens välmående i skolan.

 Beskrivning av aktiviteten

Föräldrarna bjuds in att organisera och leda en kort aktivitet. Denna aktivitet beror alltid på var föräldrarna vill göra med barnen på skolan. Det är inte någon styrelses eller lärares beslut. Vi låter föräldrarna välja och besluta.

De kan välja en historia, en interaktiv aktivitet på plattform, en konstaktivitet eller precis vad de vill. Under dagarna är olika lärare närvarande på förskolan. Föräldrarna kan anmäla sitt intresse och föreslå en aktivitet. Aktiviteten kommer att genomföras då det egna barnets lärare har eftermiddagsskiftet.

 Anmärkningar

(frågeställningar som man bör ta hänsyn till när man genomför aktiviteten)
 • Behovet att tillhandahålla tillfällen som gör det möjlig för föräldrar att förbereda/organisera aktiviteterna.
 • Tillåta familjerna att ta de slutgiltiga beslutet om hur aktiviteten ska organiseras.
 • Tillåta barnen att ha en aktiv/deltagande roll med föräldrarna och familjerna.
 • Tiden för genomförandet av aktiviteten kanske inte är den arbetstidsmässigt bästa för föräldrarna.

 Lärarens roll

 • Motivera
 • Samarbeta
 • Hela tiden interagera med alla familjer
 • Främja relationsskapande tillfällen mellan familjer.

Familjens roll

Föräldrarna har möjligheten att träffas och umgås/interagera med sina barns vänner. Detta skapar även ett konstant samspel och en integration mellan familjen och förskolan.

 Mervärde för barnet och föräldrarna

 • Ger föräldrarna möjlighet att lära känna varandra.
 • Ger föräldrarna tillfällen då de kan leda aktiviteter på barnens förskola.
 • Familjerna kommer att börja känna att de har en viktigt roll i alla barns skolliv.

Nödvändigt material

 • Skriftlig information.
 • Utrymmen i skolan som kan användas: biblioteket, filmrummet eller trädgården.
 • Böcker.
 • Interaktiv plattform.
 • Sportutrustning.
 • Material för att rita och måla.
 • Mänskliga resurser.

Ledfrågor för reflektion om hur man kan genomföra en generell förbättring av verksamheten

 • Svarade aktiviteten på de behov som låg till grunden för att den genomfördes?
 • På vilket sätt förbättrade aktiviteten föräldrarnas samverkan?
 • På vilket sätt bidrog aktiviteten till vår yrkesutveckling som team?
 • Hur påverkade aktiviteten utvecklingen av ett förtroendeförhållande mellan förskolan och föräldrarna?

Partners