ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Föräldraråd

 Aktivitetens allmänna målsättningar

Rådet är menat som en plats för utveckling i vilken förskolan och föräldrarna (med föräldrar menas även vårdnadshavare) samverkar för ökad kvalitet i förskolan. Det kommer även att stärka förskolan och föräldrarna i deras roller. Rådet kommer också att ge familjerna möjlighet att vara delaktiga och kunna göra sig hörda i den dagliga verksamheten i förskolan.

 Beskrivning av aktiviteten

Genom detta råd får familjerna möjlighet att påverka förskolans arbete. Rådet har sammanträde en eller två gånger per termin. Varje avdelning på förskolan har en eller två lärare som representanter i rådet. Rektorn, lärarna och föräldrarna inbjuds att delta i rådet. Alla föräldrar är inbjudna. Man måste kontrollera om någon behöver språkhjälp. I sådant fall måste förskolan se till att det finns en tolk närvarande på mötet. Det är rektorns ansvar, tillsammans med lärarna, att förbereda en dagordning för mötet. Föräldrarna kan kontakta rektorn eller lärarna om de har något de vill diskutera eller om de har frågor före mötet. Vi har även hängt upp en brevlåda i hallen. I den kan föräldrar anonymt lägga frågor, synpunkter och tankar.

Inbjudan skickas till föräldrarna tre veckor före sammanträdet. Det är rektorns ansvar att förbereda inbjudan. I den skriver man även syftet, målsättningarna och riktlinjer för mötet. Låt föräldrarna skriva på en lista för att anmäla sig till mötet så att man vet hur man ska förbereda träffen.
Rektorn är ordförande under mötet och han/hon kommer också att säkerställa att alla får chansen att delta i diskussionerna som man håller. Kom ihåg att välja en sekreterare i början av mötet. Rådet är en stor möjlighet för föräldrarna att säga vad de tycker och få ny information om förskolans verksamhet.

Rådet är rätt plats för att organisera tidsscheman för framtida aktiviteter tillsammans med familjerna, för att ge även dem möjlighet att delta i besluten.
Förskolan bjuder på kaffe och frukt under mötet.

 Anmärkningar

(frågeställningar som man bör ta hänsyn till när man genomför aktiviteten)

Denna aktivitet kräver en god organisation i arbetsgruppen. Rektorn måste ha en öppen kommunikation med lärarna som representerar de olika avdelningarna. Det är viktigt att besluta datum och tid långt innan mötet ska hållas.
Förklara för föräldrarna att det är viktigt att de deltar i mötet.
Vi har lagt märke till två orsaker till att föräldrar inte kan närvara på mötet. En av dem är att de inte kan lämna barnen hemma ensamma om de inte
har någon barnvakt.

En lösning är att förskolan erbjuder sig att ta hand om barnen under mötet.
En annan situation som kan uppkomma är att någon förälder inte kan språket.
Därför är det viktigt att ta reda på vem som kommer att närvara för att man ska kunna organisera tolktjänst.

 Lärarens roll

 • Delta i förberedelserna och planeringen av rådet tillsammans med förskolans rektor.
 • Vara aktiv i rådet.
 • Ha ett tydligt syfte med rådet.
 • Ha en tydlig dagordning.
 • Berätta för föräldrarna om deras möjlighet att påverka förskolan genom att delta i föräldrarådet.
 • Säkerställa att det finns tillgång till tolk om det skulle behövas.

Familjens roll

 • Delta
 • Aktivt ta del i förskolans dagliga verksamheter och påverka.
 • Diskutera sina tankar och åsikter.
 • Få information om framtida situationer som kan vara intressanta för föräldrarna och som kan påverka barnen.

 Mervärde för barnet och föräldrarna

Ge föräldrarna möjlighet att delta och påverka. På det sättet får de verkligen möjlighet att utöva inflytande på barnens dagliga liv på förskolan. Föräldrarna får  möjlighet att ta beslut.

Nödvändigt material

 • Tydlig dagordning.
 • Dator och projektor.
 • Papper och pennor för anteckningar
 • Kaffe och frukt.

Ledfrågor för reflektion om hur man kan genomföra en generell förbättring av verksamheten

 • Svarade aktiviteten på de behov som låg till grunden för att den genomfördes?
 • På vilket sätt förbättrade aktiviteten föräldrarnas samverkan?
 • På vilket sätt bidrog aktiviteten till vår yrkesutveckling som team?
 • Hur påverkade aktiviteten utvecklingen av ett förtroendeförhållande mellan förskolan och föräldrarna?

Partners