ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

INSTRUKTIONER

BRUKSANVISNING

Beskrivning av verktygets innehåll
Detta dokument innehåller en beskrivning av verktygslådans huvudsakliga innehåll, dvs. Fokusområdena, Sidorna om samverkan och några tips om hur man kan läsa och tolka dem.

De fyra Fokusområdenas ursprung, betydelse och särdrag
Fokusområdena är tematiska och begreppsmässiga områden som tillsammans skapar en speciell gestaltning av konceptet samverkan. Var och ett av de fyra fokusområdena inriktar sig på en komponent som är speciellt intressant och viktig i samverkanskonceptet. De enskilda komponenterna är kopplade till alla andra fokusområden, samordnade med dem och i vissa avseenden och situationer överlappar komponenterna varandra. De fyra fokusområdena har utarbetats inom ramen för EQUAP-projektet med syfte att ge en så trogen skildring av hur samverkan i förskoleverksamheten ser ut i verkligenheten.
Uppdelningen av detta koncept i fyra fokusområden ska naturligtvis inte ses i absoluta termer, men EQUAP-projektet grundas på just denna formulering av samverkanskonceptet. Dessa fyra fokusområden har tillsammans lagt grunden för det arbete (först observation och sedan experimentering) som förskollärare och pedagoger utfört under jobbskuggningsaktiviteterna och som beskrivs i verktygslådans inledning.
Att dela upp samverkanskonceptet i fyra fokusområden beslutades av partnerskapets medlemmar. Först identifierade man och sedan begränsade, förhandlade och delade man med sig av tankarna till alla projektdeltagare. Tillsammans skapade man sedan verktygslådan. Nedan ser du uppdelningen av fokusområdena:

Samverkanskonceptet har delats upp i två övergripande grenar:

  1. Familjernas samverkan (i förskoleverksamhetens aktiviteter)
  2. Samhällets samverkan (i förskoleverksamhetens aktiviteter).

Konceptet familjernas samverkan har i sin tur delats upp/strukturerats i tre olika fokusområden vars innebörd förklaras av en rubrik och underrubrik:

Att lära sig om familjen – Lära känna och uppskatta familjerna och samhället
Kommunicera med familjen – Lyhörd, respektfull och ömsesidig kommunikation med familjerna
Besluta och agera tillsammans med familjen – Partnerskap och delat ansvar för beslutsfattande

Konceptet samhällets samverkan har däremot delats upp/ strukturerats i två Fokusområden, varav det första delas med familjernas samverkan:

  • Att lära sig om familjen – Lära känna och uppskatta familjerna och samhället
  • Samarbeta och samverka med samhället – Att dela ansvaret för utbildning med samhället

Låt oss se ett exempel:
Fokusområde 1 – Att lära känna innefattas både i konceptet familjernas samverkan och samhällets samverkan.
Varje fokusområde är i sin tur uppdelat i en rad olika indikatorer.

Dessa indikatorer har utformats som konkreta aktiviteter som genomförs av arbetsgrupperna. Med detta menas att indikatorerna är operativa exempel på koncepten som hör till de olika fokusområdena. De skilda konceptens grundbegrepp redovisas i rubriken och underrubriken.
De fyra fokusområdena beskrivs sedan kortfattat och man finner även en mycket koncis litteraturförteckning.
Längst ner finner du sedan en lista av de samverkansaktiviteter som naturligtvis hör till de enskilda fokusområdena och som har testats inom EQUAP-projektet.

AKTIVITET

Varje Aktivitets-blad är uppdelat i tre delar:

  1. Ett omslag (första sida) som innefattar en “översikt” av aktiviteten. Den innehåller ursprunget (dvs. den skola i vilken aktiviteten har observerats och den skola i vilken den testats), fokusområdet, uppskattad tid för genomförande, huvudsaklig(a) målgrupp(er)
  2. Beskrivning av aktiviteten. Beskrivningen innefattar ett organisationsschema som beskriver processen som är nödvändig för att genomföra de olika stegen och en text som beskriver aktivitetens olika nyckelaspekter.
  3. Utvecklingspotential (sista sidan) – två grupper av frågor som har som mål att främja reflektioner bland förskolepersonalen om hur man kan förbättra både verksamheten och aktiviteten.

Komponenter som finns i beskrivningen av aktiviteten

Partners