ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Participatiecomite

 Algemene doelstelling van de activiteit (waarom?)

Ouders, kindbegeleiders, en ander personeel van de voorziening betrekken bij de werking en de programmatie van de activiteiten.

 • Informatie verzamelen over behoeften, vragen, verzoeken, overtuigingen en voorstellen van de ouders en kinderen van 0-10j uit de omgeving.
 • Promoten van de betrokkenheid van de ouders en de staf in besluitvormig. Ouders erkennen als niet enkel gebruikers van de kinderopvang maar betrokken partij.
 • Plannen en promoten van activiteiten volgens de noden van de ouders.

 Beschrijving van de activiteit

In deze activiteit wordt duidelijk hoe er kan samengewerkt worden onder organisaties en voorzieningen in de lokale gemeenschap. Dit veronderstelt dat er reeds contacten gelegd zijn of een vorm van samenwerking bestaat (In Vlaanderen zou dat vb. bij de Huizen van het Kind mogelijk zijn). De beschrijving start op een moment dat er al een zekere samenwerking is.

Deze activiteit is opgedeeld in verschillende deelfases:

 1. Oprichting van het participatiecomité.
 2. Start van de werking van het comité rond de planning en programmatie van de activiteiten.
 3. Beoordelen en verificatie van het opgestelde programma.
 4. Beoordelen van de werkwijze van het comité en het groepsproces.

Het participatiecomité in deze vorm bestaat uit:

 • 4/5 zijn ouders die aan verschillende projecten van de voorziening deelnamen en op basis van vrijwilligheid geselecteerd werden. Ze hebben geen vertegenwoordigende status.
 • 2/3 zijn ouders die geen gebruik maken van de voorziening maar wel kinderen hebben in (andere) kinderopvang, kleuterschool of lagere school (een van hen is ook lid van een oudervereniging en vertegenwoordigt de buurt).
 • Leerkrachten van de kleuter- en lagere school.
 • 2 pedagogische coördinatoren van kinderopvang.
 • 2 à 3 medewerkers die de verschillende werkdomeinen van het ‘family centre’ vertegenwoordigen.

Ouders krijgen informatie over hoe ze lid kunnen worden van het Comité en info over de werking ervan. Alle ouders kunnen deelnemen indien ze dat nuttig en interessant vinden.
Het Comité staat steeds open voor nieuwe leden. Ouders nemen vrijwillig deel en vertegenwoordigen geen specifieke groep of voorziening.
Hun mening wordt beschouwd als de mening van ouders met kinderen van verschillende leeftijden. Het

Comité komt 4-6 keer per jaar samen. Het stelt de planning en programmatie op van het ‘family centre’, met activiteiten voor kinderen en ouders samen en voor ouders alleen.
Ouders in het Comité doen voorstellen en leggen hun meningen naast die van de medewerkers en leerkrachten. Samen evalueren ze de voorstellen die lokaal aan ouders aangeboden worden.

 Bedenkingen

(waar moet je op letten?)

Ouders worden van bij de start goed ingelicht over de bedoeling end e mogelijkheden van het comité. (Zo maakt bvb. Het ‘family centre’ deel uit van de gemeente Forli en is als dusdanig ook gebonden aan beperkingen en richtlijnen van het lokaal beleid.) Eenmaal het participatietraject van start gaat, moeten medewerkers wel degelijk de mening van de ouders beluisteren tijdens de planning en de evaluatiefases.

 Rol van de kindbegeleider

Leerkrachten en medewerkers van het family centre delen hun standpunten in het comité. Zij zijn hier bevoorrechte getuigen van de noden van kinderen en gezinnen. Ze observeren de interacties, de twijfels, de vragen en voorstellen. Zij houden ook de institutionele beperkingen van het comité in de gaten.

Rol van het gezin

De ouders in dit comité zijn actief betrokken. Zij zijn de stakeholders in het aanbod van het family centre. In het comité komen ze andere ouders en professionals tegen waarmee ze hun ideeën, twijfels, problemen kunnen delen.

 Meerwaarde voor het kind en de ouders

Het comité wil activiteiten en diensten aanbieden die meer inspelen op de echte noden van gezinnen. Er is ook de kans om kennis te verruimen over bijvoorbeeld de kinderopvang en het (kleuter)onderwijs en voorstellen uit te werken ten behoeve van de opvoeding van kinderen en hun kwaliteit van leven.

Vereiste materialen

Deelnemers worden uitgenodigd per email en een ruimte van het family centre wordt gebruikt voor de vergaderingen (stoelen ed).

Reflectievragen over het verbeteren van de dienstverlening

 • Komt de activiteit tegemoet aan het gestelde doel?
 • Hoe verbeterde de activiteit de betrokkenheid van de ouders?
 • Heeft de activiteit de professionele ontwikkeling van het team bevorderd?
 • Hoe heeft de activiteit ingespeeld op de verhoudingen en vertrouwen onder de ouders?

Partner