ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Ouderraad

 Algemene doelstelling van de activiteit (waarom?)

Creëren van een plek voor ontwikkeling waar de kinderopvang/ kleuterschool samenwerkt met de ouders aan het verbeteren van kwaliteit.
Versterken de samenwerking tussen ouders en medewerkers.
Vergroten van kansen voor ouders om meer betrokken te worden en hun zeg te kunnen doen over het dagelijks leven in de voorziening.

 Beschrijving van de activiteit

In de ouderraad worden ouders betrokken en kunnen ze het werk in de voorziening beïnvloeden.
De raad komt twee maal per semester samen. Elke afdeling/leefgroep vaardigt een kindbegeleider af.
De coördinator en andere medewerkers, alsook alle ouders worden uitgenodigd om in de raad te zitten.
Zie erop toe dat de nodige ondersteuning, vb vertaling, voorzien wordt indien nodig. De coördinator stelt de agenda op in overleg met de kindbegeleiders. Ouders kunnen de coördinator of de kindbegeleiders steeds aanspreken wanneer ze iets willen bespreken of indien ze voorafgaand aan de vergadering vragen hebben.

Je kan ook een brievenbus installeren om zo aan ouders de kans te geven om hun vragen, meningen en ideeën in te dienen, mogelijks ook anoniem. Een 3tal weken voor de vergadering worden de ouders uitgenodigd. De coördinator zorgt voor de uitnodigingen en de agenda.
In de uitnodiging staat duidelijk wat het opzet, doel en werkwijze is van de ouderraad.
Indien ouders dat willen, schrijven ze zich in, zodat je weet wie er komt.
De coördinator zit de vergadering voor en let er op dat iedereen voldoende kan deelnemen aan de discussie.

Je duidt ook best een verslaggever aan.
De ouderraad geeft aan ouders de kans om hun zeg te doen en om informatie krijgen over het reilen en zeilen in de voorziening.
Het is ook de plek om de activiteiten in te plannen in samenspraak met de ouders. Je voorziet ook best wat versnaperingen (vb. fruit en koffie).

 Bedenkingen

(waar moet je op letten?)

Deze activiteit vereist een goede voorbereiding door het team. De coördinator moet goed communiceren met de medewerkers uit de leefgroepen die in de ouderraad zullen zitten.
Datum en tijd, alsook frequentie, moeten goed vooraf vastgelegd worden.

Leg duidelijk, en via diverse kanalen, uit aan ouders wat het belang van de ouderraad is en van hun deelname. Bedenk redenen waarom ouders niet kunnen deelnemen. Indien ze geen oppas vinden voor hun kinderen bvb, zou je opvang tijdens de vergadering kunnen aanbieden. Of als taal een drempel vormt, kan je een tolk voorzien.

Zorg dat alle deelnemers ook de verslaggeving krijgen voor opvolging.
Voorzie in een evaluatie, samen met alle deelnemers. Bevraag ook af en toe de ouders die niet in de ouderraad zetelen over de werking en resultaten ervan.

 Rol van de kindbegeleider

 • Meehelpen aan de voorbereiding en planning van de vergadering.
 • Actief deelnemen aan de vergadering.
 • Duidelijke doelstellingen bepalen voor de vergadering.
 • Een duidelijke agenda opstellen.
 • Aan ouders uitleggen waar hun participatiekansen liggen via de ouderraad.
 • Voorzien in een tolk indien nodig.
 • Verslaggeving ook ronddelen aan alle deelnemers.

Rol van het gezin

 • Deelnemen.
 • Actief meedoen en invloed uitoefenen.
 • Discussiëren en meningen uitwisselen.
 • Informatie verzamelen die van belang kan zijn voor ouders of een invloed kan hebben op de kinderen.

 Meerwaarde voor het kind en de ouders

 • Ouders krijgen kansen om invloed uit te oefenen op het dagelijks leven van hun kinderen in de voorziening.
 • Ze kunnen mee beslissen over deze leefomgeving van hun kind.

Vereiste materialen

 • Een duidelijke agenda.
 • Een computer en projector.
 • Papier en schrijfgerief.
 • Versnaperingen.

Reflectievragen over het verbeteren van de dienstverlening

 • Komt deze activiteit tegemoet aan het doel?
 • Hoe heeft de activiteit de participatie van ouders verbeterd?
 • Heeft de activiteit de professionele ontwikkeling van medewerkers bevorderd?

Partner