ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Krachten van ouders

 Algemene doelstelling van de activiteit (waarom?)

Ouders binnen brengen in de voorziening om daar tijd te komen doorbrengen met (hun) kinderen.
Ouders, kinderen, personeel laten samenwerken en daardoor elkaar beter leren kennen.
Specifiek kenmerken, gewoontes, sterktes en interesses van gezinnen binnen brengen in de voorziening.

Via overleg en uitwisseling bepaalde gewoontes leren herzien en eventueel aan te passen om op die  manier meer continuïteit te brengen tussen het leven thuis en op school.

Garanderen van het recht van elk gezin om betrokken te zijn in de besluitvorming in voorzieningen die instaan voor de ontwikkeling, het leren en het welzijn van kinderen.

Verbeteren en versterken van ouderschap en opvoedingsondersteuning bieden indien nodig.
De betrokkenheid vergroten van ouders en andere familieleden in de voorziening en het leren van kinderen.

Kansen creëren voor meer betrokkenheid van de buurt in activiteiten in de voorziening.

 Beschrijving van de activiteit

Ouders worden uitgenodigd om zelf een kleine activiteit te organiseren binnen de voorziening.
Dat kan van alles zijn: een verhaal komen vertellen, muziek spelen, een spel spelen of eender wat ze willen doen met de kinderen.

Verschillende medewerkers zijn daarbij ook aanwezig en doen mee. Ouders kunnen zich opgeven op bepaalde dagen en ze geven daarbij aan welke activiteit ze willen doen.

 Bedenkingen

(waar moet je op letten?)

Ga na hoe je de eindbeslissing van de organisatie aan de ouders zelf kan geven en biedt waar nodig de ondersteuning hiervoor. Laat alle kinderen actief meedoen met de ouders en familieleden.
Varieer in de timing doorheen het jaar zodat alle ouders de kans hebben om eens deel te nemen.

 Rol van de kindbegeleider

 • Inspireren/ Motiveren
 • Samen werken, ondersteunen bij uitwerking activiteit
 • Constant in interactie gaan met de gezinnen

Rol van het gezin

De gezinnen nemen hier initiatieven voor activiteiten. Ze gaan contacten leggen met elkaar, en met de vriendjes van hun kinderen.

Meer en meer gaan er verbanden gelegd worden tussen thuis en de school.

 

 Meerwaarde voor het kind en de ouders

Ouders kunnen elkaar leren kennen.

Ze nemen zelf de organisatie van een activiteit in handen. Gezinnen gaan beseffen dat ook zij ze een belangrijke rol te spelen hebben in voorzieningen waar hun kinderen een belangrijk deel van  hun dagelijks leven verblijven.

Vereiste materialen

 • Geschreven informatie
 • Beschikbare ruimte (bib, videokamer, tuin…)
 • Boeken, sportuitrusting, tekenmateriaal… afhankelijk van de voorgestelde activiteit
 • Mankracht, personeel

Reflectievragen over het verbeteren van de dienstverlening

 • Komt deze activiteit tegemoet aan het doel?
 • Hoe heeft de activiteit de participatie van ouders verbeterd?
 • Heeft de activiteit de professionele ontwikkeling van medewerkers bevorderd?
 • Op welke manier had deze activiteit een effect op het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie met de ouders?

Partner