ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Een dekentje voor ons allen

 Algemene doelstelling van de activiteit (waarom?)

Het partnerschap tussen ouders en kindbegeleider bevorderen en ouders sterker betrekken bij de voorziening. Ouders de kans geven elkaar te leren kennen en elkaar te ondersteunen. Het ‘dekentje’ linkt kinderen en ouders en verbinden hen met de voorziening.

 Beschrijving van de activiteit

Aan de start wordt uitleg gegeven over het dekentje tijdens een vergadering met medewerkers en ouders.

Hier wordt de betekenis van zo’n dekentje toegelicht: een sterkere link leggen tussen thuis en de opvang.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen ouders ook al met elkaar en met de medewerkers contacten leggen.
De ouders worden om ideeën gevraagd over hoe zo’n dekentje kan gebruikt worden. Dat kan van alles zijn: er worden tekeningen aan vastgemaakt, stofjes, kleine knuffels, speelgoed…wat dan ook. Bijzonder is dat dit dekentje niet enkel in de opvang blijft, maar telkens mee gaat naar huis met een van de kinderen. Ook thuis kunnen dan zaken aan het deken toegevoegd worden: verhaaltjes, herinneringen, voorwerpjes met een betekenis… In een soort dagboek houden de ouders bij wat ze met het dekentje doen thuis. Aan het begin van de week vertelt de kindbegeleider dan wat er in het dagboek staat of vertelt het kind zelf wat er met het dekentje gebeurde bij hem/haar thuis. Elk weekend gaat het dekentje zo mee naar een ander gezin. Tijdens de week blijft het een knuffeldeken in de groep.

 Bedenkingen

(waar moet je op letten?)
 • Sta stil bij mogelijke complicaties en vragen van ouders.
 • Niet iedereen kan altijd (op de gezette tijd) komen of heeft daar zin in. Leg de bedoeling van het knuffeldeken goed uit.
 • Heb oog voor wat tijdens de activiteit verbindend kan werken en speel daar op in.

 Rol van de kindbegeleider

De begeleider zorgt ervoor dat de communicatie op gang komt, dat ouders met elkaar in gesprek gaan tijdens de workshop. Dat begint al bij een warm onthaal.

Tijdens de activiteit neemt de begeleider ook actief deel en gaat daarbij in op mogelijke suggesties van ouders. De begeleider is zo tegelijk een motivator, een collega, een communicator en een facilitator van contactmogelijkheden tussen ouders.

Rol van het gezin

Ouders zijn actief betrokken, willen zelf bijdragen en kunnen zo mee garanderen dat hun kind zich ook goed voelt in de groep. Ze kunnen op zulke momenten ook vragen stellen over hun kind. Voor deze activiteit brengen ze zelf ook materialen mee als ze dat willen. Het samen dingen doen in de opvang met hun kinderen is hier van belang.

 Meerwaarde voor het kind en de ouders

Deze activiteit legt linken tussen thuis en de opvang en kan zo een aangename omgang en vertrouwen  opbouwen en versterken.

Meer vertrouwen van ouders in de opvang straalt af op de kinderen. Ouders leren hierbij ook elkaar beter
kennen. Ze kunnen ook zelf suggesties doen en hun ideeën uiten en zo meer betrokken raken bij het dagelijks leven van hun kinderen in de opvang.

Omgekeerd ervaren kinderen hoe belangrijk het is om met hun ouders samen dingen te doen. Deze interacties zijn belangrijk en kinderen leren uit hun ervaringen en het gevoel van creativiteit.

Vereiste materialen

 • Uitnodigingen (mondeling, schriftelijk).
 • Goed ingerichte ruimte.
 • Zachte stoffen en materialen, gekleurde lapjes stof, kleine voorwerpen.
 • Tekengerief voor textiel.
 • Naaigerief.
 • Kleine baby spulletjes (handpopjes e.d.).

Reflectievragen over het verbeteren van de dienstverlening

 • Komt deze activiteit tegemoet aan het doel?
 • Hoe heeft de activiteit de participatie van ouders verbeterd?
 • Heeft de activiteit de professionele ontwikkeling van medewerkers bevorderd?
 • Op welke manier had deze activiteit een effect op het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie met de ouders?

Partner