ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Creatief atelier

 Algemene doelstelling van de activiteit (waarom?)

 • Ouders de kans geven om inzicht te krijgen in het pedagogisch werk in de voorziening en om daarin de leer- en ontwikkelingskansen te zien.
 • Kennismaking tussen ouders en pedagogisch team/begeleiders.

 Beschrijving van de activiteit

(Dit is een voorbeeld uit het kleuteronderwijs in Zweden, maar is aan te passen aan de setting van kinderopvang). Ouders worden uitgenodigd om samen workshops te doen in de kleuterklassen.

Vb: samen iets bakken, samen een schilderij maken… De leerkrachten stellen de uitnodiging op en staan in voor de voorbereiding. Ouders moeten zich niet vooraf opgeven, kunnen gewoon langskomen.

De workshops beginnen wanneer de ouders hun kinderen brengen of ophalen. De leerkrachten herinneren de ouders vooraf nog eens. De gezinnen kiezen zelf of en hoe lang ze meedoen aan de activiteiten, afhankelijk van hun eigen planning.

De leerkrachten bereiden de activiteiten voor met de kinderen. Alle nodige ruimte en materialen
worden voorzien. Leerkrachten doen mee aan de activiteiten maar gaan daarbij ook in gesprek met de ouders. Tijdens de workshops kunnen de leerkrachten hun pedagogische aanpak toelichten en uitleggen wat de doelstellingen zijn van de activiteiten in de kleuterklas. Tegelijkertijd komen ouders ook meer met elkaar in contact.

 Bedenkingen

(waar moet je op letten?)

Het is van belang om leerkrachten enthousiast te krijgen over samenwerking met ouders, om hen te laten inzien wat de meerwaarde hiervan is. Hetzelfde geldt natuurlijk aan de kant van de ouders. Ga vooraf ook na of er eventueel drempels qua taal zijn en wat de mogelijke aanpak daarvoor kan zijn.

 Rol van de kindbegeleider

 • Plannen en voorbereiden van de workshop.
 • Ouders uitnodigen.
 • Uitleggen waarom dergelijke workshops georganiseerd worden.
 • Aanwezig zijn en actief meedoen on de workshop.
 • Uitleg geven aan ouders van hoe er in de kleuterschool gewerkt wordt en waarom.
 • Ouders tonen wat er gebeurt in het kader van het curriculum (taal, wiskunde… en andere leerdoelen).
 • Een actieve en inspirerende houding aannemen.
 • Evalueren in overleg met de ouders.
 • Documenteren van de activiteiten, zodat iedereen dat kan mee volgen.

Rol van het gezin

 • Meedoen.
 • Meer informatie krijgen over het dagelijks leven van de kinderen op school.
 • Contact leggen en andere ouders leren kennen.
 • Wanneer ouders hieraan meer gewend raken, kunnen ze zelf ook suggesties doen voor volgende workshops

 Meerwaarde voor het kind en de ouders

 • De informele setting biedt kansen om elkaar te leren kennen op een aangename manier.
 • Ouders krijgen een beter zicht op wat er precies gebeurt op school en hoe.
 • Ze meer betrokken kunnen raken met het schoolleven van hun kinderen.

Vereiste materialen

Alle nodige materialen voor de specifieke activiteit.

Reflectievragen over het verbeteren van de dienstverlening

 • Werd het doel bereikt?
 • Hoe heeft de activiteit de participatie van ouders verbeterd?
 • In welke mate heeft de activiteit de professionele ontwikkeling van medewerkers bevorderd?
 • Op welke manier had deze activiteit een effect op het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie met de ouders?

Partner