ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Gebruiksaanwijzing

Wat zit er in de toolbox?

Hieronder vind je een beschrijving van wat er in de toolbox zit. Dat zijn de vier focusgebieden en 15 fiches met participatie-initiatieven.
Hierbij geven we je tips over hoe je deze kan begrijpen en gebruiken.

Oorsprong, betekenis en aard van de focusgebieden

In de Focus-documenten, vind je de uitleg bij relevante focusgebieden in het kader van ouderbetrokkenheid en –participatie. Elke focus gaat in op een bepaald aandachtspunt inzake participatie en alle vier zijn ze om die reden ook intrinsiek aan elkaar gelinkt. Hier en daar overlappen ze elkaar een beetje omdat ze inhoudelijk natuurlijk aan elkaar vasthangen.

De vier focusgebieden werden uitgewerkt binnen het Equap project om een inhoudelijke omkadering te bieden die zo dicht mogelijk aansluit bij de manier waarop ouderparticipatie binnen de kinderopvang/kleuteronderwijs vorm krijgt.
In die zin zijn deze teksten dan ook niet universeel geldig, noch liggen ze voor eens en altijd vast. Hoe dan ook zijn deze specifieke omschrijvingen de kijkwijzer voor participatie van het Equap project om te observeren en vervolgens te experimenteren. Onder meer in het proces van ‘jobshadowing’ waar professionals zich in engageerden, waarover verder meer.

Het expliciet uitwerken van het begrip participatie in deze vier focusgebieden werd binnen het project uitgedacht, bediscussieerd, bewerkt en gedeeld door de Equap-partners, die op basis hiervan de toolbox verder ontwikkelden. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Het begrip participatie werd in twee domeinen opgedeeld:

  1. participatie van gezinnen (in de activiteiten van de voorziening);
  2. participatie van de buurt en lokale gemeenschap (in de activiteiten van de voorzieningen).

Het begrip ouderparticipatie werd dan weer uitgetekend in drie focusgebieden, waarvan de inhoud en betekenis duidelijk aangegeven staan in de titels en ondertitels:

  • Gezinnen leren kennen – kennis en waardering voor gezinnen en gemeenschappen
  • Communiceren met gezinnen – Sensitieve, respectvolle en wederzijdse communicatie met gezinnen
  • Samen doen en samen beslissen – partnerschap en samen beslissen.

 

Wat de participatie in de buurt betreft, zijn er twee focusgebieden van belang:

  • Gezinnen leren kennen – kennis en waardering voor gezinnen en gemeenschappen
  • Samenwerkende partnerschappen in de buurt – delen van opvoedingsverantwoordelijkheid.

De focus 1 – leren kennen van gezinnen – heeft dus betrekking op participatie van zowel ouders als van de buurt.
Elke focus kreeg ook enkele indicatoren mee.

De indicatoren zijn uitgeschreven als concrete activiteiten die door een team kunnen opgezet worden. Dit zijn dus voorbeelden van hoe een bepaalde focus, zoals bepaald in de titel, in de praktijk kan worden gerealiseerd.
Verder volgt in de tekst een omschrijving van wat precies met de focus bedoeld wordt. Voor de gebruiker van de toolbox die meer wil lezen, staan tevens enkele verwijzingen naar literatuur vermeld. (Deze lijst werd bewust erg minimaal gehouden. De toolbox is er immers voor de praktijk.)
Bij elke focus, vind je onderaan ook een schema, waarin je kan zien welke praktijk – ook getest binnen Equap – nauw aanleunt bij die bepaalde focus. Je ziet daar waar de praktijk oorspronkelijk vandaan komt en welke partners de praktijk uitgetest – en eventueel aangepast – hebben in het kader van dit project.

Praktijken

Elke Praktijkfiche bevat op zijn beurt drie onderdelen:

  1. Het voorblad geeft een kort overzicht van de praktijk in kwestie: de bron (in welke voorziening bestond deze praktijk en werd die geobserveerd), de bepalende focus, de nodige tijd en de doelgroep.
  2. De beschrijving van de praktijk in twee vormen: een tekstgedeelte en een stappenschema, waarin de toepassing wordt weergegeven. (In kadertje toe te voegen: beschrijving van de praktijk)
  3. Verdere ontwikkelingskansen: op het eind staan enkele reflectievragen over mogelijke verbetering van de praktijk en van de dienstverlening. (In kadertje toe te voegen: verdere ontwikkelingskansen).

Elementen in de beschreven praktijken

Partner