ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Vecāku padome

 Pasākuma galvenie mērķi

Padome ir vieta pirmsskolas izglītības iestādes attīstībai, ko veido vecāki (arī aizbildņi) kopā ar pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģisko personālu.
Tā stiprina gan vecāku, gan pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi bērna attīstībā.
Līdzdarbošanās Padomē ir iespēja arī vecākiem iesaistīties pirmsskolas izglītības iestādes ikdienas dzīvē.

 Pasākuma apraksts

Līdzdarbojoties Padomē, vecākiem būs iespēja piedalīties pirmsskolas izglītības iestādes
darbā un to ietekmēt.

Padome sanāk kopā vienu vai divas reizes katru semestri.

Katra pirmsskolas izglītības iestādes grupa izvēlas vienu skolotāju, kas padomē pārstāv pirmsskolas izglītības iestādi.

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs/-a, pedagoģiskais personāls un vecāki tiek aicināti iesaistīties Padomē.

Tiek iesaistīti visi vecāki, kas to vēlas. Ir nepieciešams izvērtēt valodas barjeras un
tulka nepieciešamību sanāksmēs kādam no vecākiem.

Sagatavot apspriežamo jautājumu sarakstu kādā no pedagogu sanāksmēm ir skolotāju pārstāvja atbildība.

Vecāki var sazināties ar iestādes vadību vai pārējiem skolotājiem,
ja pirms sanāksmes viņiem ir kādi jautājumi vai neskaidrības.
Pirmsskolas izglītības iestādes gaitenī ir novietota iepriekš sagatavota kastīte,
ar kuras palīdzību vecāki rakstiskā veidā var darīt zināmus savus viedokļus,
pārdomas un jautājumus.
Šādā veidā tiek saglabāta anonimitāte.
Aicinājums ierasties uz sapulci tiek izsūtīts trīs nedēļas iepriekš. Sagatavot ielūgumu un paredzamo darba kārtību ir vadītāja atbildība. Aicinājumā ierasties
uz sapulci tiktu izklāstīts gan tikšanās mērķis, gan vadlīnijas. Vecākiem būtu ieteicams iepriekš paziņot par savu ierašanos vai neierašanos, lai pirmsskolas izglītības iestādes personāls varētu sagatavoties sapulcei.
Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs vadīs sapulci, dodot iespēju ikvienam piedalīties diskusijā un izteikt savu viedokli. Sapulcei ir jāizvēlas viens sekretārs. Padome ir būtiska iespēja vecākiem izteikt savu viedokli un uzzināt jaunu informāciju par pirmsskolas izglītības iestādes darbu. Vecākiem tā ir arī laba iespēja lemt un vienoties par turpmāko aktivitāšu grafiku. Pirmsskolas izglītības iestāde nodrošina kafiju un nelielas uzkodas sapulces dalībniekiem.

 Piezīmes

(jautājumi, kas jāņem vērā īstenojot pasākumu)

Pasākumam ir nepieciešama laba darba grupas organizācija.
Starp iestādes vadību un pārējiem skolotājiem ir jābūt labai komunikācijai. Tāpat svarīgi ir laicīgi vienoties par sapulces datumu un laiku.
Vecākiem ir nepieciešams izskaidrot, cik svarīga ir viņu piedalīšanās.
Galvenokārt vērojami divi iemesli, kādēļ vecāki nevar ierasties uz sapulci.
Viens no iemesliem – vecāki nevar atstāt savus bērnus vienus pašus mājās.
Dažiem vecākiem nav aukles, kas viņu prombūtnes laikā pieskatītu bērnus.
Risinājums šai problēmai ir ņemt bērnus līdzi, un nodrošināt viņiem dažādas aktivitātes sapulces laikā. Otra problēma ir valodas barjera, tādēļ ir ļoti svarīgi iepriekš noskaidrot, vai sapulces laikā kādam ir vajadzīgs tulks.

 Skolotāja darbība

 • Kopā ar pirmsskolas izglītības iestādes vadību piedalīties Padomes sapulces sagatavošanā.
 • Būt aktīvam.
 • Jābūt skaidram Padomes mērķim.
 • Jābūt skaidrai Padomes darba kārtībai.
 • Izskaidrot vecākiem par viņu iespējām ietekmēt pirmsskolas izglītības iestādes darbu, piedaloties un iesaistoties Padomes darbā.
 • Pārliecināties, ka tiek nodrošināti tulka pakalpojumi tiem, kuriem tas ir vajadzīgs.

Ģimenes līdzdarbība

 • Piedalīties.
 • Aktīvi piedalīties pirmsskolas izglītības iestādes ikdienas darbā (un īstenot savus priekšlikumus).
 • Diskutēt ar vecākiem, pārspriežot viņu domas un ieteikumus.
 • Iegūt informāciju par tādām situācijām, kas varētu interesēt vecākus un netiešā veidā ietekmēt arī viņu bērnus.

 Pievienotā vērtība bērnam un ģimenei

 • Vecākiem ir iespēja piedalīties pirmsskolas izglītības iestādes darbā, tādējādi ietekmējot savu bērnu ikdienu.
 • Vecākiem ir iespēja pieņemt lēmumus, kas saistīti ar viņu bērnu labizjūtu.

Nepieciešamie materiāli

 • Skaidra darba kārtība.
 • Dators un projektors.
 • Papīrs un pildspalvas pierakstiem.
 • Kafija un uzkodas.

Jautājumi refleksijai un pilnveidei

 • Vai pasākums sasniedza plānotos mērķus un rezultātus?
 • Kādā veidā pasākums uzlaboja vecāku iesaistīšanos un līdzdalību?
 • Kā pasākums pilnveidoja pedagogu profesionālo kompetenci un komandas darbu?
 • Kā pasākums ietekmēja uz uzticēšanos balstītu attiecību veidošanos ar vecākiem?

Partneri