ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Starppaaudžu sadarbība

 Pasākuma galvenie mērķi

  1. Sociālās struktūras jauniem un veciem cilvēkiem stiprināšana tuvākajā apkaimē, ciematā, pilsētā.
  2. Iespēju radīšana bērniem sarunām un tikšanās reizēm ar gados veciem cilvēkiem.
  3. Iespēju radīšana, lai varētu satikties dažādas cilvēku grupas, kas dzīvo tuvākajā apkārtnē.
  4. Piedalīšanās aktivitātēs, kas rada prieku gan jauniem, gan gados veciem cilvēkiem.

 Pasākuma apraksts

Vispirms ir svarīgi apzināt dažādas aprūpes iestādes, kas paredzētas gados veciem cilvēkiem un atrodas tuvākajā apkārtnē. Tiklīdz ir nodibināts kontakts, var tikt plānots pasākums.
Ik otro nedēļu bērni ciemojas pie vecajiem cilvēkiem un kopīgi darbojas dažādās kustību aktivitātēs.
Bērni satiekas ap plkst. 9:30 un dodas uz aprūpes centru - katriem 2 bērniem ir līdzi viens pieaugušais. Arī vecāki tiek aicināti piedalīties.
Aprūpes centrā bērni un gados vecie cilvēki satiekas telpā, kas paredzēta psihomotorajām kustību aktivitātēm. Gan terapeiti, gan veco cilvēku aprūpes speciālisti piedalās pasākumā, un viens no viņiem organizē kustību aktivitātes. Pēc stundas bērni dodas atpakaļ un pirmsskolas izglītības iestādi.

 Piezīmes

(jautājumi, kas jāņem vērā īstenojot pasākumu)

Gados veco cilvēku aprūpes iestādes darbinieki labprāt atbalsta dažādus pasākumus saviem iemītniekiem. Tā ir iespēja bērniem un veciem cilvēkiem kopīgi piedalīties dažādās aktivitātēs.
Vecie cilvēki var arī apciemot pirmsskolas izglītības iestādi. Viņi skaita dienas, kad atkal varēs tikties ar bērniem.
Atbilstoši laika apstākļiem, kustību aktivitātes var tikt organizētas arī ārpus iestādes telpām.
Šāda veida sadarbība var tikt organizēta arī iesaistot cilvēkus ar dažāda veida invaliditāti.

 Skolotāja darbība

Skolotāji aktīvi piedalās pasākumā. Viņi organizē došanos uz veco cilvēku aprūpes iestādi, kā arī kustību aktivitātes.

Ģimenes līdzdarbība

Vecāki tiek aicināti aktīvi līdzdarboties pasākumā kopā ar saviem bērniem. Jo vairāk pieaugušo piedalās, jo vairāk bērniem ir iespēja aktīvi līdzdarboties.

 Pievienotā vērtība bērnam un ģimenei

Bērni un viņu vecāki veido saiknes ar apkārtējo vidi, kas atrodas ārpus pirmsskolas izglītības iestādes. Arī gados vecāko cilvēku pasaule, kas ļoti bieži ir diezgan izolēta, tiek iepazīta arvien vairāk.

Nepieciešamie materiāli

Dodoties uz veco cilvēku aprūpes iestādi, var būt nepieciešams ūdensdrošs āra apģērbs lietus gadījumā.
Atkarībā no plānotajām aktivitātēm, var būt nepieciešami specifiski materiāli, piem., riņķi, otrreiz izmantojamie materiāli, mūzikas ieraksti utt.

Jautājumi refleksijai un pilnveidei

Pasākuma dokumentēšana var piedāvāt iespēju piedalīties arī citiem partneriem vai pašiem organizēt līdzīgu pasākumu. Piemēram, tuvumā esoša skola, kurā ir arī bērni ar mācīšanās traucējumiem, var palīdzēt organizēt gājienu uz aprūpes centru.

Kādā veidā pasākums uzlaboja vecāku iesaistīšanos un līdzdalību?
Kā pasākums pilnveidoja pedagogu profesionālo kompetenci un komandas darbu?
Kā pasākums ietekmēja uz uzticēšanos balstītu attiecību veidošanos ar vecākiem?

Partneri