ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Sēklu sēšana

 Pasākuma galvenie mērķi

 • Veidot mijattiecības starp bērnudārza personālu un vecākiem.
 • Rosināt ģimenes iesaistīties pirmsskolas izglītības iestādes pasākumos.
 • Popularizēt pasākumus bērnudārzā, kuros paredzēta vecāku līdzdalība.
 • Paaugstināt vecāku un citu ģimenes locekļu vēlmi iesaistīties bērnu audzināšanā un izglītībā.
 • Radīt iespējas ģimenēm mācīties un atbalstīt vienai otru.
 • Radīt iespējas sabiedrības locekļiem līdzdarboties pirmsskolas izglītības iestādes rīkotajos pasākumos.
 • Sekmēt izpratni par aktivitātēm, kas respektē Dabu.
 • Atzīt, ka bērni ir daļa no sabiedrības un tieši sabiedrība ir atbildīga par jēgpilnas agrīnās bērnības pieredzes nodrošināšanu.

 Pasākuma apraksts

 1. Lūgt ikvienam bērnam atnest no mājām māla puķpodu.
 2. Vispirms, grupiņā kopā ar audzinātājām, puķpods tiek apgleznots.
 3. Tad, pēc dažām dienām, vecāki tiek aicināti atnākt uz bērnudārzu, un katra ģimene iesēj sēklas savā puķpodā vai iestāda kādu augu.
 4. Pēc tam uz koka plāksnītēm uzraksta, kas katrā puķpodā iesēts vai iestādīts.
 5. Katrs bērns ir atbildīgs par savā puķpodā iesēto vai iestādīto (pedagogiem piepalīdzot), un mācību gada beigās puķpods ar izaudzēto tiek ņemts līdzi uz mājām.

 Piezīmes

(jautājumi, kas jāņem vērā īstenojot pasākumu)

Puķpoda vietā var izmantot arī iespēju sēt vai stādīt pirmsskolas izglītības iestādes āra vidē, ja ir tāda iespēja.

 Skolotāja darbība

Ielūgt un iedrošināt vecākus līdzdarboties pasākumā.

Ģimenes līdzdarbība

Vecākiem vajadzētu aktīvi līdzdarboties un būt ieinteresētiem pasākuma norisē, kā arī palīdzēt bērniem rūpēties par augiem, kad tie tiks aiznesti uz mājām.

Puķpoda dekorēšana un augu izvēle ir pedagogu un bērnu ziņā.

 Pievienotā vērtība bērnam un ģimenei

Kultūras, vides un estētiskās apziņas veidošanās.

Nepieciešamie materiāli

Māla puķpodi, augsne, dažādas sēklas, stādi, koka plāksnītes uzrakstiem, krāsas, flomāsteri un līme.

Jautājumi refleksijai un pilnveidei

 • Vai pasākums sasniedza plānotos mērķus un rezultātus?
 • Kādā veidā pasākums uzlaboja vecāku iesaistīšanos un līdzdalību?
 • Kā pasākums pilnveidoja pedagogu profesionālo kompetenci un komandas darbu?
 • Kā pasākums ietekmēja uz uzticēšanos balstītu attiecību veidošanos ar vecākiem?

Partneri