ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Rīcības komiteja

 Pasākuma galvenie mērķi

Vecāku, skolotāju, darbinieku, metodiķu un cita pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģiskā personāla iesaistīšana Ģimenes centra pasākumu plānošanā un īstenošanā:

 • Informācijas izzināšana par tuvākajā apkārtnē dzīvojošu ģimeņu ar bērniem vecumā no 0 līdz 10 gadiem vajadzībām, aktuālajiem jautājumiem, uzskatiem un ierosinājumiem.
 • Vecāku un pedagoģiskā personāla atbalstīšana, lai iesaistītos lēmuma pieņemšanas procesos. Vecāki netiek vairs uzskatīti vienīgi par izglītības pakalpojumu izmantotājiem, bet gan par aktīviem līdzdalībniekiem bērnu izglītības procesā.
 • Pasākumu plānošana un īstenošana saskaņā ar vecāku vajadzībām.

 Pasākuma apraksts

Pasākums ir īstenojams četros soļos:

 1. Rīcības komitejas izveide un tās sastāva noteikšana.
 2. Komitejas darbības uzsākšana ar mērķi plānot un īstenot Ģimenes centra pasākumus.
 3. Pasākumu plāna izvērtēšana, apstiprināšana un piedāvāšana ģimenēm.
 4. Darba grupas darbības izvērtējums komitejas ietvaros.

Rīcības komitejas ieteicamais sastāvs:

 • 4-5 vecāki, kas ir piedalījušies dažādos Ģimenes centra projektos (semināros, darba grupās, pasākumos vecākiem un bērniem, pašpalīdzības grupās u.c.), tiek izvēlēti kā brīvprātīgie;
 • 2-3 vecāki, kas neapmeklē Ģimenes centru, bet kuru bērni ir kādā no pirmsskolas izglītības iestādēm (viens no viņiem darbojas arī kā vecāku asociācijas loceklis un piedalās kā sabiedrības pārstāvis);
 • 4 pirmsskolas izglītības skolotāji;
 • 2 pirmsskolas izglītības metodiķi;
 • 2-3 pedagogi/profesionāļi, kas pārstāv dažādas jomas saistītas ar Ģimenes centra darbību.

Vecāki ir informēti par iespēju piedalīties komitejas darbā un saņemt informāciju no Ģimenes centra darbiniekiem un pirmsskolas iestāžu pedagogiem.
Visi vecāki var izvēlēties iesaistīties Rīcības komitejas darbā, kamēr vien uzskata to par interesantu un noderīgu.

Komitejai ir „atvērta” struktūra; tā vienmēr ir atvērta jauniem tās locekļiem.
Vecāki, kas veido komiteju, ir iesaistījušies tās darbā brīvprātīgi un nepiedalās kā kādas specifiskas iedzīvotāju grupas vai izglītības iestādes reprezentatīvi pārstāvji.
Viņu domas un priekšlikumi tiek uzklausīti un ņemti vērā kā individuālu vecāku, kas audzina dažāda vecuma bērnus (no zīdaiņa līdz 10 gadu vecumam), viedokļi.
Rīcības komiteja tiekas 4-6 reizes gadā. Tā plāno un palīdz īstenot pasākumus, ko Ģimenes centrs organizē gan vecākiem kopā ar bērniem, gan tikai vecākiem.
Vecāki, kas ir komitejas locekļi iesaka priekšlikumus, salīdzina savu viedokli ar pedagogu un darbinieku viedokļiem, un kopīgi izvērtē priekšlikumus, ko vietējā mērogā piedāvāt ģimenēm ar bērniem.

 Piezīmes

(jautājumi, kas jāņem vērā īstenojot pasākumu)

Pasākuma īstenošanai ir svarīgi nekavējoties informēt vecākus par ierobežojumiem un iespējām. Ģimenes centrs ir daļa no Forli pilsētas sabiedrības un tādēļ tā rīcību ierobežo vietējās administrācijas noteiktie ierobežojumi un vadlīnijas.
Tomēr, ja reiz ir uzsākta līdzdalība plānošanas procesos, tad arī politikas veidotājiem būtu nepieciešams ieklausīties vecāku viedokļos gan plānošanas, gan arī rezultātu izvērtēšanas laikā.

 Skolotāja darbība

Skolotāji un Ģimenes centra darbinieki piedalās komitejas darbā, paužot savu profesionālo viedokli.
Viņi ir prasmīgi un privileģēti bērnu un ģimeņu vajadzību novērotāji. Viņi novēro attiecības, uzklausa un atzīst šaubas, jautājumus, priekšlikumus, lūgumus utt. Skolotāji un Ģimenes centra personāls ir arī atbildīgi par institucionālo noteikumu izpildes garantēšanu, kuru ietvaros darbojas arī Rīcības komiteja.

Ģimenes līdzdarbība

Vecāki, kas ir komitejas locekļi, aktīvi līdzdarbojas plānošanas procesā. Vecāki ir arī viena no mērķauditorijām pasākumiem un pakalpojumiem, ko īsteno Ģimenes centrs, tādējādi tiek īstenota arī iespēja iepazīt un satikt citus vecākus, ar kuriem pārrunāt savas šaubas un problēmjautājumus.

 Pievienotā vērtība bērnam un ģimenei

Rīcības komitejas mērķis ir pasākumu un pakalpojumu īstenošana, kas saistīta ar mērķauditorijas vajadzībām. Tomēr tā piedāvā arī iespējas papildināt zināšanas par pirmsskolas izglītības sistēmu un izstrādāt jaunus priekšlikumus bērnu audzināšanai un izglītošanai, kā arī dzīves kvalitātes paaugstināšanai.

Nepieciešamie materiāli

Komitejas sanāksmes tiek izziņotas ar e-pasta palīdzību un tās notiek Ģimenes centra telpās, sēžot aplī izvietotos krēslos.

Jautājumi refleksijai un pilnveidei

 • Vai pasākums sasniedza plānotos mērķus un rezultātus?
 • Kādā veidā pasākums uzlaboja vecāku iesaistīšanos un līdzdalību?
 • Kā pasākums pilnveidoja pedagogu profesionālo kompetenci un komandas darbu?
 • Kā pasākums ietekmēja uz uzticēšanos balstītu attiecību veidošanos ar vecākiem?

Partneri