ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Norādījumi

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Metodiskā materiāla satura apraksts
Šajā aprakstā ir atklāts metodiskā materiāla galvenais saturs – darbības jomas un līdzdalības prakses piemēri, kā arī ieteikumi to iepazīšanai un interpretācijai.

Četru darbības jomu izcelsme, nozīme un raksturojums
Darbības jomas ir tematiskas un konceptuālas jomas, kuras kopā veido konkrētu līdzdalības jēdziena formulējumu. Katra no četrām darbības jomām ir fokusēta uz konkrētu līdzdalības procesa aspektu, kas ir cieši saistīts un papildina pārējās darbības jomas, un nereti ar tām pārklājas.

Šīs četras darbības jomas ir izstrādātas EQuaP projekta ietvaros ar mērķi pēc iespējas precīzāk atspoguļot reālo situāciju līdzdalības jautājumos pirmsskolas izglītības iestādēs. EQuaP projektā izstrādātais līdzdalības koncepta formulējums bija par pamatu pedagogu darbam (pirms novērošanas, pēc prakses piemēru pārbaudīšanas/izmēģināšanas) un “ēnošanas” metodes īstenošanai, kas sīkāk ir aprakstīta mācību materiāla ievadā.

Līdzdalības jēdziena formulējums visos četros darbības virzienos tika definēts, apspriests un kopīgots starp projekta partneriem, kas arī izveidoja šo metodisko materiālu.
Tas ir attēlots šajā attēlā:

Līdzdalības jēdziens tiek aplūkots divos aspektos:

 1. ģimeņu līdzdalība (izglītības iestādes aktivitātēs)
 2. kopienu līdzdalība (izglītības iestādes aktivitātēs).

Ģimeņu līdzdalības jēdziens aptver trīs darbības jomas, kuru virsraksti un apakšvirsraksti izsaka to nozīmi:

 • Ģimenes iepazīšanaĢimeņu un kopienu iepazīšana un novērtēšana;
 • Komunikācija ar ģimeniIejūtīga, cieņpilna un abpusēja komunikācija ar ģimenēm;
 • Lēmumu pieņemšana un līdzdarbošanās kopā ar ģimeniPartnerība un līdzdalība lēmuma pieņemšanas procesos;
 • Sadarbība ar sabiedrībuKopīga atbildība par bērnu izglītošanu.

Savukārt kopienas līdzdalības jēdziens ir ietverts divās darbības jomās:

 • Ģimenes iepazīšanaĢimeņu un kopienu iepazīšana un novērtēšana;
 • Sadarbība ar sabiedrībuKopīga atbildība par bērnu izglītošanu.

1. darbības joma – ģimenes iepazīšana – ietilpst gan ģimenes līdzdalības, gan kopienas līdzdalības jēdzienos.
Katrai darbības jomai tika noteikti vairāki indikatori

 

Šie indikatori tika īstenoti konkrētās darba grupu aktivitātēs, kā arī darbsemināros, kuros arī tika izveidoti darbības jomu nosaukumi. To būtība ir izteikta to virsrakstos un apakšvirsrakstos. Katrai darbības jomai ir dots īss raksturojums, kurā ir iekļautas atsauces uz bibliogrāfiju, kas ir būtisks un noderīgs papildus izziņas materiāls.

Zem katras darbības jomas apraksta ir uzskaitīti daži līdzdalības prakses piemēri, ieskaitot tos, kas ir pārbaudīti EQuaP projekta ietvaros. Šie piemēri ir atainoti tabulā, kur ailē “Autori” ir uzskaitītas tās pirmsskolas izglītības iestādes, kurās šie prakses piemēri ir novēroti un ieviesti, savukārt ailē “Pārbaudīts” ir uzskaitītas tās iestādes, kurās šī prakse ir izmēģināta un pielāgota.

PRAKSES PIEMĒRI

Katrs prakses piemērs ir sadalīts trijās daļās:

 • Vāks (pirmā lappuse), kurā ietverts prakses piemēra apraksts, norādīti autori (pirmsskolas izglītības iestāde, kurā šī prakse tika novērota un iestāde, kur tā tika pārbaudīta), darbības joma, aptuveni nepieciešamais laiks pasākumam un mērķ­grupa.
 • Prakses piemēra izvērsts apraksts, kurā iekļauta apļa diagramma ar nosauktiem galvenajiem pasākuma posmiem, un sīkāk aprakstīti septiņi galvenie prakses piemēra aspekti.
 • Attīstības potenciāls (pēdējā lappuse) – divi jautājumu bloki pirmsskolas izglītības iestādes profesionāļiem, kuru mērķis ir veicināt refleksiju un pārdomas par potenci­ālajām prakses piemēru pilnveides iespējām.

Prakses piemēru aprakstā iekļautie galvenie aspekti

Partneri